PHỤ LỤC III
TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

I. TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Tổng Giá Trị Hợp Đồng là ………. VNĐ (Bằng chữ:……….), đã bao gồm Giá Bán Căn Hộ, thuế giá trị gia tăng và Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung, trong đó:
1. Giá Bán Căn Hộ = đơn giá 01m2 x Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ = ……………(bằng chữ:…………..), trong đó đơn giá bán của mỗi mét vuông Căn Hộ là ……… (bằng chữ: ………….).
a. Giá Bán Căn Hộ nêu trên đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất là: ….. (bằng chữ: ………….);
b. Giá Bán Căn Hộ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung.
2. Thuế giá trị gia tăng = (Giá Bán Căn Hộ – Giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng) x10% = ………….đồng (bằng chữ:………….).
(Giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng được áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành và có thể thay đổi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại từng thời điểm).
3. Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Trong Tòa Nhà = Giá Bán Căn Hộ x 2% = ……….đồng (bằng chữ:……………..).
II. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Bên B sẽ thanh toán cho Bên A Tổng Giá Trị Hợp đồng (trừ khoản Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Trong Tòa Nhà) theo các đợt thanh toán, cụ thể như sau:
Thanh toán đợt 1: Thanh toán 25% Giá Bán Căn Hộ và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng chậm nhất vào thời điểm Bên B ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.
Thanh toán đợt 2: Thanh toán 10% Giá Bán Căn Hộ và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng chậm nhất vào ngày hoàn thành thi công xong phần thô tầng 01 của Tòa Nhà (dự kiến tháng 11/2015) theo thông báo nộp tiền của Bên A như được đính kèm Phụ Lục VII của Hợp Đồng này.
Thanh toán đợt 3: Thanh toán 10% Giá Bán Căn Hộ và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng, chậm nhất vào ngày hoàn thành thi công xong phần thô tầng 08 của Tòa Nhà (dự kiến tháng 02/2016) theo thông báo nộp tiền của Bên A như được đính kèm Phụ Lục VII của Hợp Đồng này.
Thanh toán đợt 4: Thanh toán 10% Giá Bán Căn Hộ và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng, chậm nhất vào ngày hoàn thành thi công xong phần thô tầng 16 của Tòa Nhà (dự kiến tháng 05/2016) theo thông báo nộp tiền của Bên A như được đính kèm Phụ Lục VII của Hợp Đồng này.
Thanh toán đợt 5: Thanh toán 10% Giá Bán Căn Hộ và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng, chậm nhất vào ngày hoàn thành thi công xong phần thô tầng 26 của Tòa Nhà (dự kiến tháng 08/2016) theo thông báo nộp tiền của Bên A như được đính kèm Phụ Lục VII của Hợp Đồng này.
Thanh toán đợt 6: Thanh toán 05% Giá Bán Căn Hộ và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng, chậm nhất vào ngày hoàn thành thi công xong cất nóc của Tòa Nhà (dự kiến tháng 09/2016) theo thông báo nộp tiền của Bên A như được đính kèm Phụ Lục VII của Hợp Đồng này.
Thanh toán đợt 7: Thanh toán 25% Giá Bán Căn Hộ, khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng, và khoản Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Trong Tòa Nhà (dự kiến tháng 04/2017) chậm nhất vào ngày bàn giao Căn Hộ của Bên A.
Thanh toán đợt cuối: Thanh toán 5% Giá Bán Căn Hộ còn lại và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng trong thời gian 07 (bảy) ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận cho Bên B, nhưng không chậm hơn thời điểm Bên A bàn giao Giấy Chứng Nhận cho Bên B, phù hợp với Khoản 3 Điều 18 của Hợp Đồng.