PHỤ LỤC IV
PHIẾU GHI NHẬN Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
TRƯỚC KHI BÀN GIAO

phu luc hop dong du an imperia garden

Ghi chú: Mẫu Phiếu Ghi Nhận Ý Kiến Khách Hàng Trước Khi Bàn Giao trên đây có thể được Bên A/nhà thầu thay đổi vào từng thời điểm cho phù hợp với thực tế tại thời điểm Các Bên ký kết và với điều kiện không trái với các nội dung quy định trong Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.