PHỤ LỤC IX
MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO GIẤY CHỨNG NHẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———
BIÊN BẢN BÀN GIAO GIẤY CHỨNG NHẬN

V/v: Bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên
đất cho Căn Hộ số …….., Tầng …… Tòa Nhà ………. (“Căn Hộ”)
Dự án Tổ hợp văn phòng, nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI

Hôm nay, tại …….vào ngày ……/……/……., hai bên gồm:
1. BÊN BÁN (Sau đây được gọi tắt là “Bên B”): CÔNG TY CỔ PHẦN HBI
– Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp số 0104408749 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 02 tháng 02 năm 2010
– Địa chỉ; số 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
– Điện thoại: ……………………… Fax: 04.39428585
– Mã số thuế: 0104408749
– Số tài khoản: 65535599 tại hội sở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
– Đại diện bởi: ………………….. Chức vụ: …………………
– CMND số ……………….cấp ngày ………………. tại ………………

2. BÊN MUA (Sau đây được gọi tắt là “Bên B”): ÔNG (BÀ) ………………………
– Ngày tháng năm sinh:
– Đại diện cho (nếu Bên mua là tổ chức):
– Theo giấy ủy quyền (văn bản ủy quyền) số: (nếu có)
– Số CMND (hộ chiếu) số:…………………..cấp ngày:…./…./….., tại
– Hộ khẩu thường trú:
– Địa chỉ liên hệ:
– Điện thoại:………………………….. Fax (nếu có):……………..Email:…………………
– Số tài khoản (nếu có):……………………….tại Ngân hàng:
– Mã số thuế (nếu có):……………………….
Căn cứ Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số ………ký ngày ………… giữa Bên A và Bên B (“Hợp Đồng”), sau khi thỏa thuận, các Bên đồng ý ký Biên bản bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất này (sau đây được gọi tắt là “Biên bản”) với các nội dung như sau:
1. Bên A đã chuyển giao cho Bên B và Bên B đã tiếp nhận, quản lý bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất và toàn bộ các giấy tờ có liên quan khác (nếu có) (“Giấy Chứng Nhận”) cho Căn Hộ số……, Tòa Nhà …… thuộc Dự án là đối tượng của Hợp đồng mua bán số: ………… ký ngày ………… giữa Bên A và Bên B (“Hợp Đồng”).
2. Tại thời điểm Các Bên ký Biên Bản này: (i) Giấy Chứng Nhận cho Căn Hộ được chính thức chuyển giao cho Bên B; và (ii) Bên A được coi là đã hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này và không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp nào có liên quan đến Căn Hộ và Giấy Chứng Nhận, ngoại trừ nghĩa vụ bảo hành Căn Hộ theo quy định tại Điều 9 Hợp Đồng.
Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ba (03) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ hai (02) bản, Bên B giữ một (01) bản.
.
ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN A 
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mẫu Biên Bản Bàn Giao trên đây có thể được Bên A thay đổi vào từng thời điểm cho phù hợp với thực tế tại thời điểm Các Bên ký kết và với điều kiện không trái với các nội dung quy định trong Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.