PHỤ LỤC V
MẪU THÔNG BÁO BÀN GIAO CĂN HỘ

________, ngày ____ tháng _____ năm _________

THÔNG BÁO BÀN GIAO CĂN HỘ

Kính gửi: Ông/Bà: ……………………………………
Số CMTND: ……………………………………
Địa chỉ: ……………………………………
Số điện thoại: ……………………………………

Căn cứ:

– Hợp đồng mua bán căn hộ số: ………… được ký ngày ………… giữa Công ty Cổ phần HBI và Ông/Bà ……………….. (“Hợp Đồng”);
– Thông báo của đơn vị thi công và tư vấn giám sát về việc hoàn thành xây dựng Căn Hộ.

Chúng tôi vui mừng thông báo với Ông/Bà rằng đến nay chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng Căn Hộ phù hợp với quy định của Hợp Đồng đã ký và quy định của pháp luật.
1. Căn cứ vào quy định tại Hợp Đồng, Công Ty trân trọng thông báo và đề nghị Ông/Bà thực hiện việc thanh toán theo Khoản 3 Điều 3 của Hợp Đồng, cụ thể như sau:
a. Số tiền phải thanh toán: ………. VND (bằng chữ: ………. đồng Việt Nam), trong đó bao gồm:
(i) ………………………..là khoản tiền thanh toán Đợt …… tương đương với …% Tổng Giá Trị Hợp Đồng theo quy định tại Hợp Đồng;
(ii) ……….. (bằng chữ: ………) là Kinh hí Bảo Tr hần S Hữu Chung Khu Chung Cư;
(iii) …………………………….
b. hương thức thanh toán: Việc thanh toán được thực hiện bằng chuyển khoản vào tài khoản dưới đây:
(i) Số tài khoản: ………….
(ii) Chủ tài khoản: …………………………
(iii) Tại: ………………………
(iv) Nội dung: “Thanh toán Căn Hộ [mã sản phẩm] cho Ông/Bà [ghi rõ họ tên người nộp tiền, số CMTND]
“Thanh toán Đợt thứ …. theo Hợp đồng số …….. cho Ông/Bà [ghi rõ họ tên người nộp tiền, số CMTND]”
2. Chúng tôi trân trọng kính mời Ông/Bà có mặt tại địa điểm và thời gian nêu dưới đây để
làm thủ tục nhận bàn giao Căn Hộ:
a. Ngày bàn giao: ……..giờ, ngày …………….
b. Địa điểm nhận bàn giao: ………………………………
c. Để nhận bàn giao Căn Hộ, đề nghị Ông/Bà vui lòng mang theo các giấy tờ gốc sau: …………………………………………………………………………………………….
d. Trường hợp nhận bàn giao Căn Hộ theo ủy quyền của Ông/Bà, đề nghị người được uỷ quyền mang theo các hồ sơ gốc sau: …………………………………..
Để biết thêm thông tin chi tiết, Ông/Bà vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: ……………………………………………………………………………………………
3. Lưu ý quan trọng:
Chúng tôi xin lưu ý rằng Ông/Bà có trách nhiệm thanh toán số tiền nêu trên trước khi nhận bàn giao Căn Hộ trong vòng …… (…) ngày kể từ ngày của Thông Báo này phù hợp với quy định tại Hơp Đồng. Trường hợp Ông/Bà chậm thanh toán theo thời hạn nêu trên, các chế tài xử lý vi phạm Hợp Đồng tương ứng sẽ được áp dụng.

Xin trân trọng cảm ơn.

ĐẠI DIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN HBI

Ghi chú: Mẫu Thông Báo Bàn Giao trên đây có thể được Bên A thay đổi vào từng thời điểm cho
phù hợp với thực tế tại thời điểm Bên A gửi Thông Báo Bàn Giao Căn Hộ và với điều kiện không
trái với các nội dung quy định trong Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.