PHỤ LỤC VII
MẪU THÔNG BÁO NỘP TIỀN

………., ngày ……. tháng ………. năm ……………

THÔNG BÁO NỘP TIỀN

Kính gửi: Ông/Bà: ………………………….
Số CMTND: ……………………………………
Địa chỉ: ……………………………………
Số điện thoại: ……………………………………

Căn cứ Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ số: ……….. ký ngày …./…./…… giữa Công ty Cổ phần  HBI (“Công ty”) và ông/bà ………………………… (“Hợp Đồng”).

Công Ty trân trọng thông báo và đề nghị Ông/Bà thực hiện việc thanh toán theo Điều 3.3 của Hợp Đồng, cụ thể như sau:

1. Số tiền phải thanh toán: ………. VNĐ (bằng chữ: ……………………. đồng Việt Nam).

2. Phương thức thanh toán:

Việc thanh toán được thực hiện bằng chuyển khoản vào tài khoản dưới đây:
Số tài khoản: ………….
Chủ tài khoản: …………………………
Tại: ……………………….
Nội dung: “Thanh toán Đợt thứ …. theo Hợp đồng số …….. cho Ông/Bà [ghi rõ họ tên người nộp tiền, số CMTND]”

1. Lưu ý quan trọng:

Chúng tôi xin lưu ý rằng Ông/bà có trách nhiệm thanh toán số tiền nêu trên trong vòng
…. (…) ngày kể từ ngày của Thông báo này.
Trường hợp Ông/bà chậm thanh toán theo tiến độ quy định tại Hợp Đồng và/hoặc theo
thời hạn thanh toán được đề cập tại thông báo của Công Ty vào từng thời điểm, các
quy định tương ứng tại Hợp Đồng sẽ được áp dụng.

Xin trân trọng cảm ơn.

ĐẠI DIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN HBI
(Ký và đóng dấu)

Ghi chú: Mẫu Thông Báo Nộp Tiền trên đây có thể được Bên A thay đổi vào từng thời điểm cho phù hợp với thực tế tại thời điểm Bên A gửi Thông Báo Nộp Tiền và với điều kiện không trái với các nội dung quy định trong Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.