PHỤ LỤC VIII
MẪU THÔNG BÁO BÀN GIAO GIẤY CHỨNG NHẬN

…………., ngày ……. tháng ……. năm ………

THÔNG BÁO BÀN GIAO GIẤY CHỨNG NHẬN

Kính gửi: Ông/Bà: ………………………….
Số CMTND: ……………………………………
Địa chỉ: ……………………………………
Số điện thoại: ……………………………………

Căn cứ Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ số: ……….. ký ngày …./…./…… giữa Công ty Cổ phần
HBI (“Công Ty”) và ông/bà ………………………… (“Hợp Đồng”).
Chúng tôi vui mừng thông báo với Ông/Bà rằng đến nay chúng tôi đã hoàn thành việc xin cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (“Giấy Chứng Nhận”) phù hợp với quy định của Hợp Đồng và quy định của pháp luật.
1. Công Ty trân trọng thông báo và đề nghị Ông/Bà thực hiện việc thanh toán Đợt cuối
cùng theo Điều 3.3 của Hợp Đồng. Cụ thể như sau:
a. Số tiền phải thanh toán: ………. VNĐ (bằng chữ: ………. đồng Việt Nam), trong
đó bao gồm:
(i) Khoản thanh toán đợt cuối tương ứng với ….% Tổng Giá Trị Hợp Đồng theo quy định tại Hợp Đồng;
(ii) ………………………
b. Phương thức thanh toán: Việc thanh toán được thực hiện bằng chuyển khoản vào tài khoản dưới đây:
(i) Số tài khoản: …………………………
(ii) Chủ tài khoản: …………………………
(iii) Tại: …………………………
(iv) Nội dung: “Thanh toán Đợt thứ …. theo Hợp đồng số …….. cho Ông/Bà [ghi rõ họ tên người nộp tiền, số CMTND]”
2. Chúng tôi trân trọng kính mời Ông/Bà có mặt tại địa điểm và thời gian nêu dưới đây để làm thủ tục nhận bàn giao Giấy Chứng Nhận:
a. Ngày bàn giao: …… giờ, ngày ………..
b. Địa điểm nhận bàn giao: ………………………….
c. Để nhận bàn giao Giấy Chứng Nhận, đề nghị Ông/Bà vui lòng mang theo các giấy tờ gốc sau: ……………………………………………………………………………..
d. Trường hợp nhận bàn giao Căn Hộ theo ủy quyền của Ông/Bà, đề nghị người được uỷ quyền mang theo các hồ sơ gốc sau: ………………………………………..
e. Để biết thêm thông tin chi tiết, Ông/Bà vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: ……………………………………………………………………………….
3. Lưu ý quan trọng:
Chúng tôi xin lưu ý rằng Ông/bà có trách nhiệm thanh toán số tiền nêu tại Mục 1 trên trong vòng …. (…) ngày kể từ ngày của Thông báo này phù hợp với quy định tại Khoản
3 Điều 3 của Hợp Đồng.
Nếu quá thời hạn nêu trên, Công Ty có quyền yêu cầu thanh toán tiền lãi chậm thanhtoán và các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng.
Xin trân trọng cảm ơn.

ĐẠI DIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN HBI
(Ký và đóng dấu)

Ghi chú: Mẫu Thông Báo Bàn Giao Giấy Chứng Nhận trên đây có thể được Bên A thay đổi vào từng thời điểm cho phù hợp với thực tế tại thời điểm Bên A gửi cho Bên B và với điều kiện không trái với các nội dung quy định trong Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.